ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ
กองคลัง
งานนโยบายและแผน
Covid - 19
งานสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายของเรา
หนังใหม่
การประเมิน ITA
รายงานการประชุมสภา


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
อบต.ด่านจาก ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลด่านจาก ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่ ... สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนตำบลด่านจากเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการลด ละ เลิกบุหรี่ ...
อบต.ด่านจาก ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติการติดตั้งป้ายบนพื้นที่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 ... เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวีระศาสตร์ ขอพรกลาง ท้องถิ่นอำเภอโนนไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
     

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
      ตามที่นายอำเภอโนนไทยได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันท...

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
      องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ...

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 10 สายบ้านนางหลอด
   ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 6 สายบ้านนางสมัย
   ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 4 สายบ้านนางแก้วตา
   ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อคสล. หมู่ที่ 4 สายบ้านนายสายทอง
   ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคสล. บ้านด่านจาก ม.3-ม.5
ข่าวย้อนหลัง
 
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา  

หนังสือราชการ สถ. ประจำวันที่ 06/10/2565

มท 0803.3/ว3181 | การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 06/10/2565

หนังสือราชการ สถ.

มท 0804.6/ว3162 | หารือการอุทิศที่ดิน
หน่วยงาน : กม. หนังสือลงวันที่ : 05/10/2565
มท 0810.6/ว3149 | การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565)
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 04/10/2565
มท 0810.6/ว3148 | การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565)
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 04/10/2565
มท 0810.6/ว3147 | การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565)
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 04/10/2565
มท 0810.6/ว7426 | ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 05/10/2565
มท 0810.8/ว3163 | ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 05/10/2565
มท 0820.2/ว3159 | ขอเชิญประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 04/10/2565
มท 0808.2/14722-14797 | การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ฯ
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 04/10/2565
มท 0804.5/ว3127 | การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
หน่วยงาน : กม. หนังสือลงวันที่ : 30/09/2565
มท 0820.3/ว3152 | การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ อปท. ใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 04/10/2565
มท 0820.3/ว3134 | ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 30/09/2565
มท 0809.4/ว40 | ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 30/09/2565
มท 0804.6/ว3129 | แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน : กม. หนังสือลงวันที่ : 30/09/2565
มท 0808.2/ว7302 | หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 30/09/2565
มท 0808.2/ว7303 | ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 30/09/2565
มท 0801.2/ว132 | การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2565
หน่วยงาน : สล. หนังสือลงวันที่ : 02/10/2565
มท 0802.3/ว3126 | รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
หน่วยงาน : กจ. หนังสือลงวันที่ : 30/09/2565
มท 0820.2/ว7289 | การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 30/09/2565
มท 0809.4/ว3130 | ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเรื่องรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภาฯ
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 30/09/2565
มท 0809.4/ว3128 | ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 30/09/2565
มท 0810.6/ว3118 | การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 30/09/2565
มท 0816.2/ว3113 | การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 30/09/2565
มท 0810.8/ว3117 | การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมือง)
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 30/09/2565
มท 0803.3/ว3112 | แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 30/09/2565
ประกาศงานราชการ
ประกาศงานราชการ  

การประชาคมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลด่านจาก
การประชาคมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลด่านจาก  

การคัดเลือกคณะกรรมการและการกำหนดระเบียบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ

อบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย
อบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย  
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนไทย
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนไทย  
กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ พร้อมรับการแสดงตน ประจำปี ๒๕๕๔
กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ พร้อมรับการแสดงตน ประจำปี ๒๕๕๔  

การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และรับการแสดงตนของผู้รับเบี้ย

ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2552
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2552  
วันผู้สูงอายุตำบลด่านจาก ๒๕๕๕
วันผู้สูงอายุตำบลด่านจาก ๒๕๕๕  

กิจกรรมงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ค่ายเยาวชนต้นกล้า (องค์การบริหารส่วนตบลด่านจากร่วมกับอำเภอโนนไทย)
ค่ายเยาวชนต้นกล้า (องค์การบริหารส่วนตบลด่านจากร่วมกับอำเภอโนนไทย)  

เยาวชนต้นกล้าอำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก,องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า และองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์  อบรม ที่วัดศิริบ้านไร่  หมู่ที่ ๗  ตำบลโนนไทย  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๒๐

โครงการรณรงค์หมู่บ้านสะอาดปราศจากไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์หมู่บ้านสะอาดปราศจากไข้เลือดออก  

ชาวบ้านห่วงใยใส่ใจพัฒนาหมู่บ้าน  การรณรงค์ภายในหมู่บ้าน ของ อสม. ร่วมกับ ประชาชน โดยการสนับสนุนจาก อสม.

ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก ครั้งที่ 6/2555
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก ครั้งที่ 6/2555  

 ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก ครั้งที่ 6/2555

ลงวันที่  15 มิถุนายน 2555

โครงการบูรณาการระหว่างบริษัทเนสเล่ย์ร่วมกับ อบต.ด่านจาก
โครงการบูรณาการระหว่างบริษัทเนสเล่ย์ร่วมกับ อบต.ด่านจาก  

บริษัทเนสเล่ย์ ร่วมกับ อบต.ด่านจาก จัดโครงการสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพอนามัยด้านการรับประทานอาหารที่ดีสำหรับครอบรัว เมื่อวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก

การประชุมสภา อบต.ด่านจาก ครั้งแรก
การประชุมสภา อบต.ด่านจาก ครั้งแรก  
ประกาศผลการประชุมสภา อบต.ครั้งแรก
ประกาศผลการประชุมสภา อบต.ครั้งแรก  

นายอำเภอโนนไทย ได้มีประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ด่านจาก ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ เพื่อเลือกประธานสภา รองประธานสภา  และเลขานุการสภา อบต.

ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑)
ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑)  

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก  ได้ขอมติ ก.อบต. เพื่อปรับปรุงแผนและกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับปริมาณงานและค่าใช้จ่ายงานบริหารงานบุคล ทั้งนี้ ก.อบต. มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุุงแผนดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก จึงประกาศแผนอัครากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗  ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงประกาศมาเพื่อทราบ  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

โครงการเข้าค่ายเยาวชนตำบลด่านจาก ๕๖
โครงการเข้าค่ายเยาวชนตำบลด่านจาก ๕๖  

กิจกรรมการเข้าค่ายเยาวชนตำบลด่านจาก  ประจำ ๒๕๕๖  มีจำนวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๗๐ คน ณ ค่าเอรวัณ กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒ มีนาคม  ๒๕๕๖

ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 5 สามแยกวัดตะคร้อ
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 5 สามแยกวัดตะคร้อ  
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 67 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 6 ตุลาคม 2565
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีระดับความพึงพอใจในการไห้บริการแก่ประชาชนของพนักงาน อบต.ด่านจาก อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.238.98.39
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,448,310

รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
บริการออนไลน์
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14   Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download