ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ
กองคลัง
งานนโยบายและแผน
Covid - 19
งานสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายของเรา
หนังใหม่
การประเมิน ITA
รายงานการประชุมสภา


  หน้าแรก     สภาพทางสังคม 

สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม  

สภาพทางสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก

 

การศาสนา

                ประชากรในตำบลด่านจากทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  จำนวน  6  แห่ง  ได้แก่

 

สาธารณูปโภค

Ø     โทรคมนาคม  -  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะจำนวน  6  ตู้

Ø     ไฟฟ้า              -  ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบลประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้านแต่ไม่ครบทุกครัวเรือน

Ø     ประปา            -  ประชากรภายในตำบลได้รับการบริการด้านประปาจากการประปาหมู่บ้าน  จำนวน  1,672  ครัวเรือน  และอีกบางส่วนใช้น้ำจากสระน้ำสาธารณะ

 

การศึกษา

                ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก  มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษา  จำนวน  1  โรงเรียน  คือโรงเรียนบ้านโนนพุทรา  และโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน  3  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนบ้านตะคร้อ  โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก  และโรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง  ซึ่งมีรายละเอียดจำนวนบุคลากรและจำนวนนักเรียนดังตารางต่อไปนี้

 

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา

บุคลากรครู/อาจารย์ ชาย  5  คน              หญิง  5  คน            รวม  10  คน

                โดยมี  นายสุธีร์  ชนะภัย  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านตะคร้อ

บุคลากรครู/อาจารย์ ชาย  6  คน              หญิง  11  คน          รวม  17  คน

                โดยมี  นายภราดา   บัวรอด  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก

บุคลากรครู/อาจารย์ ชาย  8  คน              หญิง  13  คน          รวม  21  คน

                โดยมี  นายอุระ  ภักดี  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง

บุคลากรครู/อาจารย์ ชาย  1  คน              หญิง  15  คน          รวม  16  คน

                โดยมี  นายประสิทธิ์  ไทยด้วง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

การจัดการศึกษา

                องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก  ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล  3  ขวบ  ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  มาตรา  78  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พุทธศักราช  2542  มาตรา  30

                กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล  3  ขวบ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา  2544  โดยให้โรงเรียนในสังกัดสำนำงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติงดรับเด็กอนุบาล  3  ขวบเข้าเรียน  แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล  3  ขวบ  โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่  ด้านวิชาการ  และครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยดำเนินการสอนต่อไป  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก  ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียนอนุบาล  3  ขวบ  จำนวน  3  แห่ง  คือ

·        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ  หมู่ที่  4  มีเด็กเล็กจำนวน  50  คน

·        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ  หมู่ที่  5  มีเด็กเล็กจำนวน  45  คน

·        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหอกลอง  หมู่ที่  7  มีเด็กเล็กจำนวน  35  คน

 

สาธารณสุข

                ตำบลด่านจากมีสถานีอนามัยประจำตำบล  2  แห่ง  คือ

1.  สถานีอนามัยด่านจาก  ตั้งอยู่ที่  บ้านดอน  หมู่ที่  8  ให้บริการทางด้านสาธารณสุขในเขตตำบลด่านจาก  จำนวน  8  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  1  บ้านหนองกระสัง , หมู่ที่  2  บ้านโนนสูง , หมู่ที่  3  บ้านด่านจาก , หมู่ที่  4  บ้านบุ ,  หมู่ที่  7  บ้านหอกลอง , หมู่ที่  8  บ้านดอน , หมู่ที่  10  บ้านหนองกระสังเหนือ  , หมู่ที่  11  บ้านโคก     โดยมีรายนามบุคลากรดังนี้

1)       นางฉวีวรรณ   โทแหล่ง          เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  6

2)       นางอรสา   ภูมิรัชธรรม           นักวิชาการสาธารณสุข  7

3)       นายรัฐภูมิ   เกียรติเกาะ          เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

4)       นางสาวลัดดาพร   สอบใหม่   พนักงานผู้ช่วยสถานีอนามัย

5)       นางทองดี   บึงระงม               พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข

6)       นางสมจิตร์   อักษรกลาง         ลูกจ้าง

                2.  สถานีอนามัยตะคร้อ  ตั้งอยู่ที่  บ้านตะคร้อ  หมู่ที่  5  ให้บริการทางด้านสาธารณสุขในเขตตำบลด่านจาก  จำนวน  5  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  5  บ้านตะคร้อ , หมู่ที่  6  บ้านโนนพุทรา , หมู่ที่  9  บ้านหนองสะแก , หมู่ที่  12  บ้านโนนมะค่า , หมู่ที่  13  บ้านตะคร้อ  2   โดยมีรายนามบุคลากรดังนี้

1)       นางบุลากร   ชัยสิทธิ์ปรุ          พยาบาลวิชาชีพ  7  

2)       นางจันทร์เพ็ญ   เรือนกลาง    พยาบาลวิชาชีพ  7

3)       นายพิเชษฐ์   พานิชา               พนักงานสาธารณสุขชุมชน  6

4)       นายสุพจน์   เถรหมื่นไวย      พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

5)       นายเกษม   เกิดสรรค์              ลูกจ้าง    

 

ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 67 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 6 ตุลาคม 2565
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีระดับความพึงพอใจในการไห้บริการแก่ประชาชนของพนักงาน อบต.ด่านจาก อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.98.39
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,448,739

รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
บริการออนไลน์
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14   Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download