ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ
กองคลัง
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Covid - 19
งานสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายของเรา
รายงานการประชุมสภา
การประเมิน ITA
หน่วยตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     งานพัสดุ 
งานพัสดุ
งานพัสดุ  
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหอกลอง หมู่ที่ 7 - บ้านหนองกระสังเหนือ หมู่10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25650000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการวางท่อคสล. บ้านบุ หมู่ที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25650000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนสูง หมู่ที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25650000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 90000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 90000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 90000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)0000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการวางท่อ PVC หมู่ที่ 90000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อ PVC หมู่ที่ 90000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อ PVC หมู่ที่ 90000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายข้างโรงเรียนหอกลอง0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัสติกท์ สายข้างโรงเรียนหอกลอง0000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกท์ หมู่ที่ 7 บ้านหอกลอง0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านบุ หมู่ที่ 40000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัสติกท์ บ้านบุ หมู่ที่ 4 สายทางเข้าทางเข้าวัดด่านจาก0000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านบุ ม.40000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.เชื่อม ม.3-ม.50000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านด่านจาก หมู่ที่ 3 ถึงบ้านตะคร้อ หมู่ที่ 50000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. เชื่อมม.3-ม.50000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน0000-00-00เปิดอ่าน
     แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปี 25620000-00-00เปิดอ่าน
     แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปี 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมุ่ที่ 100000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 70000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ หมุ่ที่ 12 สายบ้านนางจัด0000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. หมุ่ที่ 110000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 13 สายบ้านนางนา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านตะคร้อ2 หมู่ที่ 13 สายบ้านนางสุเนตร0000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. บ้านบุ หมู่ที่ 4 สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็๋ก0000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล. บ้านบุ หมู่ที่ 4 สายบ้านนางดวงตา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนสูง สายเส้นศาลตาปู่0000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนสูง หมูู่ที่ 2 สายต่อจากแยกบ้านนางเช่า0000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนสูง สายบ้านนางวรรณา เหล็กจันอัด0000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหอกลอง หมู่ที่ 7 สายข้างวัดหอกลอง0000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองกระสังเหนือ หมู่ที่ 10 สายริมบึง0000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 9 สายต่อจากแยกบ้า่นนางสมจัด0000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 12 สายไปตลาดเกลือ0000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนพุทรา หมู่ที่ 6 เส้นบ้านนางมะณี0000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงก่อสร้างถนนคสล. บ้านด่านจาก หมู่ที่ 3 ซอยข้างวัดด่านจาก0000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านตะคร้อ 2 หมู่ที่ 130000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 9 สายถิ่นกาขาว0000-00-00เปิดอ่าน
     แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปี 25610000-00-00เปิดอ่าน
     แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปี 25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 25610000-00-00เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 2021 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 มีนาคม 2566
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีระดับความพึงพอใจในการไห้บริการแก่ประชาชนของพนักงาน อบต.ด่านจาก อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.232.63.94
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,528,920

รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
บริการออนไลน์
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูล ITA
สนทนา online
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14   Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.