วิสัยทัศน์ อบต.ด่านจาก "เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและใส่ใจบริการประชาชน"
STRATEGY (กลยุทธ์) ในการปฏิบัติราชการ MOVE
M = MORALITY ส่งเสริมให้บุคลากรท้องถิ่นมีศีลธรรมอันดีเป็นคนดีและเก่ง
O = OPPORTUNITY ส่งเสริมโอกาสการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับประชาชน
V = VALUES พัฒนา อบต. ให้เป็นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์และมีใจบริการ
E = EFFICIENCY พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ
กองคลัง
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Covid - 19
งานสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายของเรา
หนังใหม่
การประเมิน ITA
รายงานการประชุมสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     งานพัสดุ 
งานพัสดุ
งานพัสดุ  
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหอกลอง หมู่ที่ 7 - บ้านหนองกระสังเหนือ หมู่10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการวางท่อคสล. บ้านบุ หมู่ที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนสูง หมู่ที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 9เปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 9เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 9เปิดอ่าน
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)เปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตันเปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการวางท่อ PVC หมู่ที่ 9เปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อ PVC หมู่ที่ 9เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อ PVC หมู่ที่ 9เปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายข้างโรงเรียนหอกลองเปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัสติกท์ สายข้างโรงเรียนหอกลองเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกท์ หมู่ที่ 7 บ้านหอกลองเปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านบุ หมู่ที่ 4เปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัสติกท์ บ้านบุ หมู่ที่ 4 สายทางเข้าทางเข้าวัดด่านจากเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านบุ ม.4เปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.เชื่อม ม.3-ม.5เปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านด่านจาก หมู่ที่ 3 ถึงบ้านตะคร้อ หมู่ที่ 5เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. เชื่อมม.3-ม.5เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเปิดอ่าน
     แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมุ่ที่ 10เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ หมุ่ที่ 12 สายบ้านนางจัดเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. หมุ่ที่ 11เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 13 สายบ้านนางนาเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านตะคร้อ2 หมู่ที่ 13 สายบ้านนางสุเนตรเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. บ้านบุ หมู่ที่ 4 สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็๋กเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล. บ้านบุ หมู่ที่ 4 สายบ้านนางดวงตาเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนสูง สายเส้นศาลตาปู่เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนสูง หมูู่ที่ 2 สายต่อจากแยกบ้านนางเช่าเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนสูง สายบ้านนางวรรณา เหล็กจันอัดเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหอกลอง หมู่ที่ 7 สายข้างวัดหอกลองเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองกระสังเหนือ หมู่ที่ 10 สายริมบึงเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 9 สายต่อจากแยกบ้า่นนางสมจัดเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 12 สายไปตลาดเกลือเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนพุทรา หมู่ที่ 6 เส้นบ้านนางมะณีเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงก่อสร้างถนนคสล. บ้านด่านจาก หมู่ที่ 3 ซอยข้างวัดด่านจากเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านตะคร้อ 2 หมู่ที่ 13เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 9 สายถิ่นกาขาวเปิดอ่าน
     แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 2627 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 26 มกราคม 2566
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.212.99.248
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,504,815

รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
บริการออนไลน์
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14   Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.