ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ
กองคลัง
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Covid - 19
งานสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายของเรา
รายงานการประชุมสภา
การประเมิน ITA
หน่วยตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     รายงานผลการดำเนินโครงการของ อบต. 
รายงานผลการดำเนินโครงการของ อบต.
รายงานผลการดำเนินโครงการของ อบต.  
     รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ ศพด. ในเขต อบต.ด่านจาก ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลด่านจาก ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศพด.ตำบลด่านจาก ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสา ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากสาธารณภัย ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการตั้งจุดบริการเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ด่านจาก ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลด่านจาก ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 27 พฤษภาคม 2566
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีระดับความพึงพอใจในการไห้บริการแก่ประชาชนของพนักงาน อบต.ด่านจาก อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.227.251.94
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,600,347

รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
บริการออนไลน์
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูล ITA
สนทนา online
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14   Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.