วิสัยทัศน์ อบต.ด่านจาก "เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและใส่ใจบริการประชาชน"
STRATEGY (กลยุทธ์) ในการปฏิบัติราชการ MOVE
M = MORALITY ส่งเสริมให้บุคลากรท้องถิ่นมีศีลธรรมอันดีเป็นคนดีและเก่ง
O = OPPORTUNITY ส่งเสริมโอกาสการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับประชาชน
V = VALUES พัฒนา อบต. ให้เป็นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์และมีใจบริการ
E = EFFICIENCY พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ
กองคลัง
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Covid - 19
งานสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายของเรา
หนังใหม่
การประเมิน ITA
รายงานการประชุมสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     รายงานผลการดำเนินโครงการของ อบต. 
รายงานผลการดำเนินโครงการของ อบต.
รายงานผลการดำเนินโครงการของ อบต.  
     รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ ศพด. ในเขต อบต.ด่านจาก ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลด่านจาก ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศพด.ตำบลด่านจาก ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสา ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากสาธารณภัย ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการตั้งจุดบริการเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ด่านจาก ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลด่านจาก ประจำปี 2563เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 2627 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 26 มกราคม 2566
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.212.99.248
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,504,772

รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
บริการออนไลน์
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14   Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.