ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ
กองคลัง
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Covid - 19
งานสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายของเรา
รายงานการประชุมสภา
การประเมิน ITA
หน่วยตรวจสอบภายใน  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
การจัดงานสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ 555 ปี 
      อบต.ด่านจาก ร่วมกับอำเภอโนนไทย ตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาในพื้นที่ ได้เข้าร่วมพิธีเชิญและรับไฟพระฤกษ์ พร้อมนำน้ำพระพุทธมนต์จากพระเถระอาจารย์ หรือพลีน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในการประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์สมโภช เมืองนครราชสีมา ครบรอบ 555 ป
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล 
      เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. อบต.ด่านจาก ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (กอ.รมน.) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนงาน "ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ประจำปี 2566  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุก
การประชุมบูรณาการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลด่านจาก ประจำปี พ.ศ.2566 
      เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. อบต.ด่านจาก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดำเนินการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลด่านจาก ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการบูรณากา
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ 
      อบต.ด่านจาก จัดกิจกรรม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ร่วมใจแต่งผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566  โดยเชิญชวนข้าราชการ
โครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ 
      องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร หมาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2565  ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคั
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก จัดกิจกรรม สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการบริหารประชาชนในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการ 
      องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก ได้ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ โดย วันจันทร์-วันศุกร์ ให้บริการช่วงพักเที่ยง เวลา 12.00-13.00 น. และ วันเสาร์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
โครงการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
      เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชิน ชนะจอหอ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านด่านจาก หมู่ที่
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนตำบลด่านจากประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
      เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนตำบลด่านจากประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านดอนกลอย และสวนสับปะรดสี อำเภอด่านขุนทด จังหว
โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ด่านจาก ประจำปี พ.ศ.2565 
      เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 อบต.ด่านจาก ได้ดำเนินโครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ด่านจาก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อบต.ด่านจาก / คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ด่านจาก และประชาคม
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลด่านจาก 
      เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจากได้ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นรุ่นที่ ๕ ของตำบลด่านจาก ในโครงการได้มีกิจกรรมฝึกอาชีพ สันทนาการ โดยได้รับการตอบรับจากผู้สูงอายุเป็นอย่างดี  อยาก
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
      เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจากได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก  ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้พิการ ผู้ด
รับ-ส่ง ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงสูง 
      องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก ให้บริการ รถ รับ - ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพื่อไปรักษาตัวที่ โรงพยาบาล และ  รับ- ส่ง กลุ่มเสี่ยงสูงในการตรวจหาเชื้อโควิด- 19 ในพื้นที่ตำบลด่านจาก
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 
      องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ให้กับบริเวณที่เป็นที่พักของกลุ่มเสี่ยงสูง บ้านผู้ป่วย และ สถานที่กักตัว ในตำบลด่านจาก
การตรวจตลาดนัดเพื่อย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 
      อบต.ด่านจาก ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ตำบลด่านจาก ลงพื้นที่ตรวจตลาดนัดเพื่อย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ได้แก่ ตลาดเดิ่นกราด หมู่ที่ 5 , ตลาดหนองช่องแมว หมู่ที่ 11 และตลาดหนองกระสัง หมู่ที่ 1 เพื่อกำกับการปฏ
การตรวจสถานประกอบการย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 
      อบต.ด่านจาก ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการเพื่อย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลด่านจาก เช่น ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ร้านค้าทั่วไป เป็นต้น เพื่อย้ำมาตรการป้องกันการ
เดินรณรงค์ย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 แก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน 
      อบต.ด่านจาก ร่วมกับกำนันตำบลด่านจาก ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะคร้อ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมเดินรณรงค์ย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 พร้อมรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อให้ความร
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามประปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ 
      อบต.ด่านจาก ได้ดำเนินโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามประปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี" โดยได้จัดซื้อวัคซีนปัองกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดให้แก
โครงการเผชิญการระบาดของโรค COVID-19 ของ อบต.ด่านจาก 
      เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 สปสช.ตำบลด่านจาก ได้ดำเนินโครงการเผชิญการระบาดของโรค COVID-19 ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และได้ดำเนินการแจกหน
เชิญชวนสแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมกลุ่มประชาคมสัดส่วนระดับตำบลเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมประชาคมสัดส่วนระดับตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 เพื่อให้สามารถรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็
มาตรการในการป้องกันโควิด-19 
      ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 กำลังระบาดในเขตจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงอำเภอโนนไทย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก จึงได้ดำเนินโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เพื่อเป็นการย้ำมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลด่
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
2829 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 28 พฤษภาคม 2566
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีระดับความพึงพอใจในการไห้บริการแก่ประชาชนของพนักงาน อบต.ด่านจาก อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.227.251.94
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,600,403

รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
บริการออนไลน์
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูล ITA
สนทนา online
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14   Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.