ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ
กองคลัง
งานนโยบายและแผน
Covid - 19
งานสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายของเรา
หนังใหม่
การประเมิน ITA
รายงานการประชุมสภา  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ด่านจาก ประจำปี พ.ศ.2565 
      เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 อบต.ด่านจาก ได้ดำเนินโครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ด่านจาก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อบต.ด่านจาก / คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ด่านจาก และประชาคม
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลด่านจาก 
      เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจากได้ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นรุ่นที่ ๕ ของตำบลด่านจาก ในโครงการได้มีกิจกรรมฝึกอาชีพ สันทนาการ โดยได้รับการตอบรับจากผู้สูงอายุเป็นอย่างดี  อยาก
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
      เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจากได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก  ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้พิการ ผู้ด
รับ-ส่ง ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงสูง 
      องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก ให้บริการ รถ รับ - ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพื่อไปรักษาตัวที่ โรงพยาบาล และ  รับ- ส่ง กลุ่มเสี่ยงสูงในการตรวจหาเชื้อโควิด- 19 ในพื้นที่ตำบลด่านจาก
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 
      องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ให้กับบริเวณที่เป็นที่พักของกลุ่มเสี่ยงสูง บ้านผู้ป่วย และ สถานที่กักตัว ในตำบลด่านจาก
การตรวจตลาดนัดเพื่อย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 
      อบต.ด่านจาก ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ตำบลด่านจาก ลงพื้นที่ตรวจตลาดนัดเพื่อย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ได้แก่ ตลาดเดิ่นกราด หมู่ที่ 5 , ตลาดหนองช่องแมว หมู่ที่ 11 และตลาดหนองกระสัง หมู่ที่ 1 เพื่อกำกับการปฏ
การตรวจสถานประกอบการย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 
      อบต.ด่านจาก ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการเพื่อย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลด่านจาก เช่น ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ร้านค้าทั่วไป เป็นต้น เพื่อย้ำมาตรการป้องกันการ
เดินรณรงค์ย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 แก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน 
      อบต.ด่านจาก ร่วมกับกำนันตำบลด่านจาก ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะคร้อ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมเดินรณรงค์ย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 พร้อมรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อให้ความร
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามประปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ 
      อบต.ด่านจาก ได้ดำเนินโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามประปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี" โดยได้จัดซื้อวัคซีนปัองกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดให้แก
โครงการเผชิญการระบาดของโรค COVID-19 ของ อบต.ด่านจาก 
      เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 สปสช.ตำบลด่านจาก ได้ดำเนินโครงการเผชิญการระบาดของโรค COVID-19 ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และได้ดำเนินการแจกหน
เชิญชวนสแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมกลุ่มประชาคมสัดส่วนระดับตำบลเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมประชาคมสัดส่วนระดับตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 เพื่อให้สามารถรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็
มาตรการในการป้องกันโควิด-19 
      ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 กำลังระบาดในเขตจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงอำเภอโนนไทย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก จึงได้ดำเนินโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เพื่อเป็นการย้ำมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลด่
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 67 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 6 ตุลาคม 2565
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีระดับความพึงพอใจในการไห้บริการแก่ประชาชนของพนักงาน อบต.ด่านจาก อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.98.39
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,448,652

รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
บริการออนไลน์
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14   Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download