วิสัยทัศน์ อบต.ด่านจาก "เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและใส่ใจบริการประชาชน"
STRATEGY (กลยุทธ์) ในการปฏิบัติราชการ MOVE
M = MORALITY ส่งเสริมให้บุคลากรท้องถิ่นมีศีลธรรมอันดีเป็นคนดีและเก่ง
O = OPPORTUNITY ส่งเสริมโอกาสการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับประชาชน
V = VALUES พัฒนา อบต. ให้เป็นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์และมีใจบริการ
E = EFFICIENCY พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ
กองคลัง
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Covid - 19
งานสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายของเรา
หนังใหม่
การประเมิน ITA
รายงานการประชุมสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างองค์กร
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประกาศประชาคมสัดส่วนระดับตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ข้อบัญญัติต่างๆ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2549
ข้อบัญญัติลดหย่อนที่ดิน พ.ศ.2553
ข้อบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560
ข้อบัญญัติควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2560
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563
ข้อบัญญัติหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2563
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ
กองคลัง
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สุรปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณท้องถิ่นฉบับประชาชน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบััติราชการ
คำแถลงนโยบายของนายก อบต.
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การโอน/การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
Covid - 19
มาตรการ
คำสั่ง/ประกาศ
สื่อประชาสัมพันธ์
แผนงาน/กิจกรรม
งานสาธารณสุข
อบรมให้ความรู้โครงการคัดกรองผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อในชุมชน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วางแผนการจัดการสาธารณสุขในชุมชนแบบมีส่วนร่วม (อสม.หมู่ที่ ๘ บ้านดอน
อบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. อำเภอโนนไทย (การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต,การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด,การดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อในชุมชน)
อบรมให้ความรู้การศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาสุขภาพชีวิตในชุมชน
การประชุมผู้สูงอายุระดับอำเภอโนนไทย ณ อานามัยบ้านตะคร้อ
ประชุมปฏิบัติการเผ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคใข้หวัดสายพันธ์ใหม่
อบรมให้ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
แผนการปฎิบัติงานของ อสม.ประจำเดือน
การจัดการขยะมูลฝอย
ตลาด
งานสังคมสงเคราะห์
ประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการ
การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
การขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
เครือข่ายของเรา
เครื่อข่ายแกนนำเยาวชนตำบลด่านจาก 53
เครือข่ายประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อมประจำตำบลด่านจาก
หนังใหม่
หนังใหม่
การประเมิน ITA
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
สรุปตัวชี้วัดแบบวัด OIT
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการประเมิน ITA
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานการควบคุมภายใน
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การจองคิวขอรับบริการของ อบต.
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ระเบียบ
กฎกระทรวง
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา
โคราช CEO
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมปลัดโคราช
ชมรมนิติกร
ท้องถิ่นโคราช
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.คืออะไร ?
รายงานผลการดำเนินโครงการของ อบต.
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
(ร่าง)ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565
ข้อมูลข่าวสาร
วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
ลิงค์สื่อสาร
ลิงค์สื่อสาร
ลิงค์สื่อสาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปของ อบต.
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
คู่มือการปฏิบัติงาน
สินค้า OTOP ในตำบล
แหล่งท่องเที่ยว ตำบลด่านจาก
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การมอบอำนาจตัดสินใจของผู้บริหาร
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 2627 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 26 มกราคม 2566
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.212.99.248
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,504,820

รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
บริการออนไลน์
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14   Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.